Kim Chi /Ăn Liền / Nước Khô / Loại Hạt Khô

Hạt/ Khô 13